پرسشنامه استراتژی‌های عمومی پورتر

دانلود پرسشنامه استراتژی‌های عمومی پورتر

تعداد سوالات : ۱۸ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، عملکرد مالی، عملکرد غیرمالی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه ارزیابی استراتژیک گردشگری ورزشی در ایران

پرسشنامه ارزیابی استراتژیک گردشگری

ابعاد: نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید

پرسشنامه دارای ۴۰ گویه در چهار بعد استراتژیک تنظیم شده است

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

پرسشنامه سنجش رابطه استراتژی‌های مدیریت دانش با میزان تولید شرکت

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت استراتژی مدیریت دانش

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com