دانلود پرسشنامه طرد اجتماعی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

منبع نمونه فارسی دارد

روش تحلیل دارد

طیف لیکرت ۵ درجه شامل ۲۰ پرسش