پرسشنامه هویت برند سازمان

دانلود پرسشنامه هویت برند سازمان

پرسشنامه شامل  ۸ گویه در زمینه هویت برند و ۸ گویه در زمینه تصویر ذهنی برند

فایل پیوست: پرسشنامه در زمینه اعتماد برند و وفاداری برند

منبع شناسی و راهنما دارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر فارسی و لاتین دارد

مدل مفهومی دارد

پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت

پرسشنامه بازی پردازی (گیمیفیکیشن)

دانلود پرسشنامه بازی پردازی (گیمیفیکیشن)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوالات: ۲۴ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد پرسشنامه بازی پردازی (گیمیفیکیشن): سهولت استفاده، سودمندی، لذت استفاده، بازیکاری، درک اجتماعی، قصد استفاده

 

پرسشنامه بازیکاری

دانلود پرسشنامه بازیکاری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: سهولت استفاده، سودمندی، لذت استفاده، بازیکاری، درک اجتماعی، قصد استفاده

تعداد سوالات: ۲۴ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com