پرسشنامه گردشگری ورزشی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی

هدف: جذب گردشگر با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی

پرسشنامه دارای ۷ بعد و ۲۵ پرسشنامه

طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

روش نمره دهی و امتیاز دهی دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید