پرسشنامه کیفیت خدمات

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

منبع: پاراسوارمان و همکاران

منبع فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

سنشج کیفیت خدمات بانک‌ها، هتل‌ها و موسسات بیمه و شرکت‌های مشابه

۳۰۰۰ تومان – خرید