دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیربازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت خدمات

این فایل محتوی دو پرسشنامه دارای ۲۰ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

پرسشنامه طیف لیکرت کیفیت خدمات بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

دارای چهار بعد به همراه گویه‌های سنجش هر بعد

 

۳۰۰۰ تومان – خرید