پرسشنامه ارتباطات بین المللی

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت ارتباطات بین المللی

هدف: ارزیابی کیفیت ارتباطات بین المللی شرکت‌های کوچک و متوسط و تاثیر آن بر عملکرد صادرات آنها

منبع معتبر دارد، نمونه منبع فارسی در شرکت های کوچک و متوسط دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تشریک اطلاعات، کیفیت تعاملات، سوگیری روابط بلندمدت، رضایت، عملکرد صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

۳۰۰۰ تومان – خرید