دانلود پرسشنامه هوش رقابتی گلدسون

تعداد سوالات : ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : فرصت‌های بازار ، تهدیدهای رقبا ، ریسک‌های رقابتی ، مفروضات زیربنایی و آسیب‌پذیری‌ها

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید