پرسشنامه عملکرد صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری و عملکرد صادرات

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد پرسشنامه: نوآوری فناوری اکتشافی (تولیدی)، نوآوری فناوری جامع (فرایندی)، نوآوری سازمانی (اداری)، عملکرد صادرات

تعداد سوالات پرسشنامه: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

۳۰۰۰ تومان – خرید