پرسشنامه صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری صادرات

هدف: بررسی تاثیر تجربه صادرت بر نوآوری صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تحقیق و توسعه، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت تولید، ظرفیت یادگیری، ظرفیت سازمانی، ظرفیت بهره‌برداری از منابع

تعداد سوالات: ۳۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه + ۴ سوال در زمینه تجربه صادرات

۳۰۰۰ تومان – خرید