پرسشنامه مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

شیوه تفسیر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید