پرسشنامه گردشگری ورزشی

پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

هدف: بررسی مشکلات مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی گردشگری کشور

ابعاد: مدیریتی، ساختاری و فرهنگی

سوالات: ۲۰ پرسش طیف لیکرت

روش امتیازدهی و تفسیردهی دارد

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید