پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

نویسنده: مدل کارول

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت

ابعاد و گویه های هر بعد مشخص

 

۳۰۰۰ تومان – خرید