پرسشنامه مزیت رقابتی

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی

تعداد سئوالات : ۲۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد :شدت رقابت ، نوآوری فنی ، نوآوری غیر فنی ، رویکرد استراتژیک مشتری مداری ، قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید