پرسشنامه رقابت

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان

تعداد سوالات : ۱۶سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : کیفیت، نوآوری، پاسخگویی به مشتریان و کارایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید