پرسشنامه مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع: انریکه، ۲۰۰۵

منبع فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

شیوه تفسیر دارد

کاربردی پرسشنامه مدیریت پروژه

پروژه، بعنوان یک شیوه ی پیاده سازی فرایند کاری، عامل اصلی تاثیرگذار بر بقای سازمان و همینطور ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در بازار جامعه ی امروزی به شمار می آید. با استفاده از نتایج پروژه ها، سازمان ها فرایندهای جدید، کالاها و خدمات بهتر، ارزان تر و سریع تری را توسعه می دهند. پروژه ها از نظر برآورده ساختن نیاز خریدارن و بهبود بهره وری و اثربخشی نیز دارای اهمیت هستند. اجرای موفق پروژه ها، مزیت رقابتی یک شرکت را در بازارهای محلی، منطقه ای و جهانی افزایش می دهد. پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه ابزاری برای بررسی مدیریت پروژه است.

۳۰۰۰ تومان – خرید