پرسشنامه مدیریت ریسک

دانلود پرسشنامه مدیریت ریسک پروژه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

ابعاد: ریسک فنی-کیفی-عملکردی، ریسک درونی، ریسک مدیریتی، ریسک بیرونی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

شیوه تفسیر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید