پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش

منبع معتبر : کنراد و نیومن

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس مدل نیومن و کنراد، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: خلق دانش، بکارگیری دانش، انتقال دانش و نگهداری دانش.

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

۳۰۰۰ تومان – خرید