پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

منبع معتبر : نوناکا و تاکوچی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس مدل نوناکا و تاکوچی، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی‌سازی (internalization)، اجتماعی‌سازی (socialization).

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

 

۳۰۰۰ تومان – خرید