پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

منبع معتیر دارد

ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری و دانش درباره مشتری

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

توزیع سوالات و ابعاد مشخص است

پرسشنامه طیف لیکرت مدیریت دانش مشتری

 

 

۳۰۰۰ تومان – خرید