پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و متوسط

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت KM در شرکت‌های کوچک و متوسط

منبع معتبر : کنراد و نیومن

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس مدل دلون ومکلین ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از دانش، رضایت کاربر، سودمندی خالص

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

۳۰۰۰ تومان – خرید