پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

منبع معتبر : شرون لاوسون

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش (دانش آفرینی)، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش. برای هر بعد ۴ پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۲۴ پرسش تهیه شده است. لاوسن چهار نوع فرهنگ را نیز متناسب با این ابعاد معرفی کرده است.

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

۳۰۰۰ تومان – خرید