پرسشنامه مدل الماس پورتر

دانلود پرسشنامه مدل الماس پورتر در سازمان

تعدا سوالات : ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : عوامل درونی، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبانی کننده، استراتژی، ساختار و رقابت

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید