فلات شغلی

دانلود پرسشنامه فلات شغلی

ابعاد: فلات محتوایی و فلات ساختاری

پرسشنامه طیف لیکرت فلات شغلی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

 

 

۳۰۰۰ تومان – خرید