فرسودگی شغلی

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی

منبع: مسلش

ابعاد: خستگی عطافی، احساسا عدم کفایت، مسخض شخصیت

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

۳۰۰۰ تومان – خرید