پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمان

پرسشنامه ارزیابی عوامل کلیدی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

ابعاد : ارزیابی آمادگی، انتخاب پروژه، بکارگیری، آمادگی نهایی، ارزیابی

پرسشنامه طیف لیکرت با ۳۱ گویه

روایی و نتایج تحلیل عاملی تاییدی پیوست شده است

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

۳۰۰۰ تومان – خرید