دانلود پرسشنامه عوامل موفقیت CRM

تعداد سوالات : ۳۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : عوامل سازمانی، عوامل فناوری، مشتری محوری، نتایج مالی، نتایج بازار

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید