دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد سوالات : ۲۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : مشتری محوری، شاخصه های انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرایندهای CRM

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید