پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP

این فایل محتوی دو پرسشنامه است

پرسشنامه شماره یک:‌طیف لیکرت با ۳۱ گویه و شش بعد

پرسشنامه شماره دو: بررسی عوامل حیاتی موفقیت ERP با روش مقایسه زوجی

روایی و نتایج تحلیل عاملی تاییدی پیوست شده است

پایایی تک تک ابعاد ارائه شده است

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

۳۰۰۰ تومان – خرید