پرسشنامه عملکرد صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر کیفیت ارتباطات بر عملکرد صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: عملکرد استراتژیک صادرات، عملکرد مالی صادرات و رضایت از فعالیت‌های صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

۳۰۰۰ تومان – خرید