پرسشنامه عملکرد صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

هدف: ارزیابی روابط بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط و تاثیر آن بر عملکرد صادرات آنها

منبع معتبر دارد، نمونه منبع فارسی در شرکت های کوچک و متوسط دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: ارتباطات بین‌المللی، عملکرد استراتژیک صادرات، عملکرد مالی صادرات و رضایت از فعالیت‌های صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

۳۰۰۰ تومان – خرید