پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه عملکرد شغلی

منبع: هرسی و گلداسمیت

ابعاد: توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیط

نسخه ۴۲ سوالی و نسخه ۱۶ سوالی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید