پرسشنامه صادرات فرش

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر صادرات فرش

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: بسته‌بندی، کیفیت، برند، نیازسنجی بازار، تنوع، تولید

تعداد سوالات: ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

۳۰۰۰ تومان – خرید