پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز

منبع پرسشنامه: لوتانز، ۲۰۱۱

ترجمه: پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر

تعداد گویه‌ها: ۲۲ پرسش با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ۴ بعد خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و جهت گیری به زندگی (خوش بینی).

روایی و پایایی: دارد

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس

ساختار فایل: word

 

۲۰۰۰ تومان – خرید