پرسشنامه سرمایه اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی پاتنام

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه شماره ۱: براساس مدل تامپسون شامل سه بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری

پرسشنامه شماره ۲: سرمایه اجتماعی شامل سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و سرمایه اجتماعی برون‌گروهی

سوالات: پرسشنامه شماره ۱ شامل ۱۷ و پرسشنامه شماره ۲ شامل ۲۰ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

۳۰۰۰ تومان – خرید