پرسشنامه سرمایه اجتماعی

دانلور پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی دلاویز

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: مشارکت در جامعه محلی، مشارکت گروهی، احساس امنیت و اعتماد، روابط در شبکه‌های اجتماعی

سوالات: ۳۰ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

۲۰۰۰ تومان – خرید