پرسشنامه سرمایه اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: مشارکت در جامعه محلی، عاملیت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد، تعاملات با همسایگان، تعاملات با خانواده و دوستان، تحمل تنوع، ارزش زندگی، تعاملات شغلی

سوالات: ۳۶ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

۲۰۰۰ تومان – خرید