دانلود پرسشنامه رهبری

دانلود پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت سبک رهبری

۳۰۰۰ تومان – خرید