مدیریت زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین لارج

پرسشنامه شامل ابعاد ناب بودن، چابکی، تاب‌آوری، سبز بودن

پرسشنامه ۱۷ سوال همراه با روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی)

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید