دانلود پرسشنامه رهبری

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار دنیس

ابعاد: خدمت‌رسانی، تواضع و فروتنی، اعتماد و مهروروزی

طیف لیکرت ۵ درجه و ۱۹ پرسش

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است

 

۳۰۰۰ تومان – خرید