دانلود پرسشنامه رهبری

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار آرین قلی پور

ابعاد: خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی

تعداد سوالات : ۲۸ سوال طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است

۳۰۰۰ تومان – خرید