دانلود پرسشنامه رقابت پذیری بانک‌ها

تعداد سوالات : ۲۷ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : وضعیت مالی بانک، دسترسی، کارکنان، مشتری‌محوری، بین‌الملل و خدمات الکترونیک

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید