دانلود پرسشنامه رقابت‌پذیری سازمان از دیدگاه مشتریان

تعداد سوالات : ۱۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : پاسخگویی به مشتریان، کیفیت، نوآوری، کارایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید