دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر بازاریابی

این پرسشنامه دارای ۲۰ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

پرسشنامه طیف لیکرت شبکه‌های اجتماعی

دارای چهار بعد به همراه گویه‌های سنجش هر بعد

 

۳۰۰۰ تومان – خرید