مدل دلون و مک لین

دانلود پرسشنامه دلون و مک لین

پرسشنامه فناوری اطلاعات دلون و مک لین

پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات دلون و مک لین

تعداد گویه ها : ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، تمایل استفاده، کیفیت خدمات

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد است و اطلاعات کامل در زمینه مدل مفهومی این پرسشنامه در وب سایت پارس مدیر وجود دارد.

 

۳۰۰۰ تومان – خرید