حریم خصوصی شبکه های مجازی

دانلود پرسشنامه استاندارد حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی

این فایل محتوی دو پرسشنامه دارای ۲۵ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

سنجش امنیت فضای شبکه های اجتماعی

پرسشنامه طیف لیکرت حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی

دارای پنج بعد به همراه گویه‌های سنجش هر بعد

 

۳۰۰۰ تومان – خرید