دانلود پرسشنامه توسعه پایدار منطقه

هدف: شناسایی و ارزیابی توسعه پایدار منطقه و شهر

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

تعداد گویه ها: ۱۵پرسش در سه بعد

نکته: ۳۳ پرسش اول پرسشنامه مربوط به هوشمندسازی شهر است.

روایی و پایایی دارد.

پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه توسعه پایدار منطقه

پرسشنامه مدیریت شهری

۳۰۰۰ تومان – خرید