پرسشنامه صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: نمایشگاه‌های تجاری، یارانه صادراتی، جوایز صادراتی، برند محصولات، بیمه صادراتی، بسته بندی محصولات

تعداد سوالات: ۱۵ سوالبا طیف لیکرت ۵ درجه

توضیح: سوالات ۲۴ سوال نیز در زمینه عوامل زمینه‌ای صادرات در پرسشنامه گنجانده شده است.

۳۰۰۰ تومان – خرید