دانلود پرسشنامه رهبری

پرسشنامه تعیین سبک رهبری (وظیفه‌مدار-رابطه مدار)

۴ نوع سبک رهبری در نظریه دوره زندگی:
سبک رهبری آمرانه (وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف)
سبک رهبری متقاعد کننده (وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی)
سبک رهبری مشارکتی (وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی)
سبک رهبری با تفویض اختیار به مرئوسان (وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف)

منبع: کتاب هرسی و بلانکارد

شیوه امتیازدهی و تفسیر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید