پرسشنامه تعهد سازمانی

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعداد سوالات: ۱۵ پرسش با طیف لیکرت ۷ درجه

نحوه تفسیر و امتیازدهی دارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر فارسی و لاتین دارد

پرسشنامه استاندارد

توضیحات بیشتر در مورد پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر در سال ۱۹۷۴ توسط پورتر و همکاران ساخته شده است. پرسشنامه مذکور شامل ۱۵ سوال می باشد. این پرسشنامه، تعهد سازمانی افراد را اندازه گیری می کند، گویه های این پرسشنامه مشخص می نماید که هر کارمند، تا چه حد اهداف و ارزش های سازمانی را می پذیرد، به چه میزان تمایل به تلاش فوق العاده برای موفقیت سازمان دارد و چقدر به ادامه ی عضویت در سازمان، علاقه مند است.

۱۰۰۰ تومان – خرید